ลักษณะที่ตั้ง

สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ  ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบ้านทุ่งพิชัย หมู่ที่ 8 มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนตูม ตามเส้นทางรถยนต์ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3036  เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากจังหวัดนครนปฐม ตามเส้นทางรถยนต์ทางหลวงจังหวัด    หมายเลข 3036  เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร  มีอาณาเขตการปกครอง มีพื้นที่ 17,525 ไร่  คิดเป็นพื้นที่จำนวน 27 ตารางกิโลเมตร

–     ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สามง่าม  อ.ดอนตูม

–     ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต.ตาก้อง  อ.เมือง

–     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต.ดอนพุทรา ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม

–     ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต.ลำเหย อ.ดอนตูม  ต.ห้วยขวาง  อ.กำแพงแสน

 

                ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลห้วยพระเป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม  มีคลองชลประทานเป็นคลองส่งน้ำมาจากเขื่อนท่าม่วงและมีคลองซอยต่างๆ ที่ส่งน้ำเพื่อการเกษตร  พื้นที่และการใช้ประโยชน์เป็นที่ราบ  เป็นที่อยู่อาศัย  ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและค้าขายทั่วไป

ประกอบด้วยหมู่บ้าน  9 หมู่บ้านคือ

หมู่  1  บ้านห้วยพระ

หมู่  2  บ้านสามแก้ว

หมู่  3  บ้านทุ่งพิชัย

หมู่  4  บ้านแจงงาม

หมู่  5  บ้านเลาเต่า

หมู่  6  บ้านไผ่แหลม

หมู่  7  บ้านรางโพธิ์ทอง

หมู่  8  บ้านทุ่งพิชัย

หมู่  9  บ้านบ่อหลวง

 ประกอบด้วยจำนวนครัวเรือน  2,659  ครัวเรือน

หมู่  1  บ้านห้วยพระ                               จำนวน         245      ครัวเรือน

หมู่  2  บ้านสามแก้ว                               จำนวน         333      ครัวเรือน

หมู่  3  บ้านทุ่งพิชัย                                จำนวน         548       ครัวเรือน

หมู่  4  บ้านแจงงาม                                จำนวน         336       ครัวเรือน

หมู่  5  บ้านเลาเต่า                                  จำนวน        214       ครัวเรือน

หมู่  6  บ้านไผ่แหลม                               จำนวน         328       ครัวเรือน

หมู่  7  บ้ารางโพธิ์ทอง                             จำนวน         251       ครัวเรือน

หมู่  8  บ้านทุ่งพิชัย                                 จำนวน        180       ครัวเรือน

หมู่  9  บ้านบ่อหลวง                                จำนวน        221       ครัวเรือน

 

                     ประกอบด้วยประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  7,923  คน  แยกเป็น

–     ชาย                   จำนวน      3,872      คน

–     หญิง                 จำนวน       4,051     คน

 

                                                หมู่  1  บ้านห้วยพระ             จำนวน       770     คน

                                                                –     ชาย             จำนวน       377     คน

                                                                –     หญิง            จำนวน       393     คน

                                                 หมู่  2  บ้านสามแก้ว           จำนวน       1,095    คน

                                                                –     ชาย              จำนวน       532       คน

                                                                –     หญิง             จำนวน       563       คน

                                                 หมู่  3  บ้านทุ่งพิชัย                  จำนวน      1,360    คน

–     ชาย                จำนวน       672      คน

–     หญิง               จำนวน       688      คน

หมู่  4  บ้านแจงงาม                 จำนวน       901      คน

–     ชาย                จำนวน       432      คน

–     หญิง               จำนวน       469      คน

หมู่  5  บ้านเลาเต่า                  จำนวน       815      คน

–     ชาย                จำนวน       416      คน

–     หญิง               จำนวน       399      คน

หมู่  6  บ้านไผ่แหลม               จำนวน       844      คน

–     ชาย               จำนวน       422      คน

–     หญิง              จำนวน       422      คน

  หมู่  7  บ้านรางโพธิ์ทอง          จำนวน       844     คน

–     ชาย               จำนวน       415      คน

–     หญิง              จำนวน       429      คน

หมู่  8  บ้านทุ่งพิชัย                จำนวน       424      คน

–     ชาย               จำนวน       202      คน

–     หญิง              จำนวน       222      คน

 หมู่  9  บ้านบ่อหลวง               จำนวน       684      คน

–     ชาย               จำนวน      309      คน

–     หญิง              จำนวน      375      คน

 ประชากรในเขตตำบลห้วยพระ ประกอบอาชีพต่างๆ ตามลำดับดังนี้

 

–     ทำการเกษตร                                     ร้อยละ   75

–     พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม              ร้อยละ   10

–     ค้าขาย                                              ร้อยละ     5

–     รับจ้างทั่วไป                                       ร้อยละ     5

–     อื่น ๆ                                                ร้อยละ     5