วิสัยทัศน์

                   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

          และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        มุ่งให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

       พันธกิจ
1.  พัฒนา/ปรับปรุง/ทะนุบำรุง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ
2.  ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3.  รักษา/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.  ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของประชาชนในตำบล
5.  ดูแล/รักษาสุขภาพของประชาชนในตำบล
6.  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในตำบล
7.  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น
8.  ขจัดปัญหาของสังคม
9.  การทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2542 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่ให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ ได้ใช้หลัก SWOT เพื่อกำหนดการดำเนินการตามภารกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด พัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของคณะผู้บริหาร ดังนี้

          1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))

(2)   ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))

(3)   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))

(4)   ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))

(5)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))

(6)   การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

          1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))

(2)   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))

(3)   ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(มาตรา 68(4))

(4)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))

(5)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))

(6)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(มาตรา 16(5))

(7)   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

          1.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))

(2)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68(8))

(3)   การผังเมือง (มาตรา 68(13))

(4)   จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))

(5)   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

      (มาตรา 16(17))

(6)   การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

          1.4   ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))

(2)   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))

(3)   บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

(4)   ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))

(5)   การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))

(6)   กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))

(7)   การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))

(8)   การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

           1.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ

        ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)   คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))

(2)   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))

(3)   การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

       1.6  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)   บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(มาตรา 67(8))

(2)   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))

(3)   การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))

(4)   การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

      (มาตรา 17(18))

1.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

                และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)   สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา

ท้องถิ่น (มาตรา 45(3))

(2)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))

(3)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))

(4)   การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))

(5)   การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง  7   ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : มาตรา 67,68  หมายถึง  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ.  2537

มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ ได้นำภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 นำมากำหนดภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก

(๑)   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น

(๒)   การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

(๓)   การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน  ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย

สิ่งปฏิกูล

(๔)   การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๖)   การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร

(๗)  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๘)   การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร

(๙)   การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑๑)  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๑๒)  การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง

(๑๓)  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

(๑๔)  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๕)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ภารกิจรอง

(๑)   การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(๒)   การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓)   การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

(๔)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๕)   การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น

(๖)   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

(๗)   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

(๘)   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า

(๙)   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(๑๑) การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑๒) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 29 กันยายน 2558  เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

          พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
  2. การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
  4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
  8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ จึงได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทั้ง 9 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น  เป็น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ  เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน    ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย