ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1.   แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุงถนน/ซอยให้สามารถสัญจรไปมาสะดวก

2.   แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุงประปาที่ชำรุดใช้งานมานาน

3.   แนวทางการพัฒนา ด้านโทรคมนาคม

4.   แนวทางการพัฒนา การขุดลอกคลองและฝังท่อระบายน้ำ

5.   แนวทางการพัฒนา ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1.   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์

2.   แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1.   แนวทางการพัฒนา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.  แนวทางการพัฒนา ขุดลอกคูคลองพร้อมกำจัดวัชพืชในคลองสาธารณะ

3.  แนวทางการพัฒนา จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บขยะและหาสถานที่ทำลายขยะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านเศรษฐกิจ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1.  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลห้วยพระ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการอนามัยและสาธารณสุข

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1.   แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลห้วยพระ

2.   แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนและป้องกันโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1.   แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและสาธารณภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1.   แนวทางการพัฒนา เพื่อให้โรงเรียนในตำบลห้วยพระมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมเด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาส

2.   แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8   ด้านการจัดการสังคม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1.   แนวทางการพัฒนา การขจัดปัญหายาเสพติด

2.   แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนในตำบลห้วยพระสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการศึกษานอกระบบ

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 9   ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1.   แนวทางการพัฒนา ด้านอาคารสถานที่และเครื่องใช้สำนักงาน

2.   ด้านความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชน

3.   แนวทางการพัฒนา บุคลากรในองค์กร

4.   แนวทางการพัฒนา ระบบสารสนเทศภายในองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับเข้าแท่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น )

สำนักงานปลัด อบต.

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)

๑. งานบริหารทั่วไป

2.งานการเจ้าหน้าที่

 1. งานนโยบายและแผน

4.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 1. งานกฎหมายและคดี

กองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)

ฝ่ายการเงิน

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 1. งานการเงิน
 2. งานบัญชี
 3. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กองช่าง

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)

 1. งานก่อสร้าง
 2. งานออกแบบควบคุมอาคาร
 3. งานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น)

 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 2. งานสังคมสงเคราะห์

โครงสร้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) (๑)   

งานบริหารทั่วไป

– เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  (๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)

– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1)

– ยาม  (1)

 คนงาน   (2)

งานการเจ้าหน้าที่

-นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (1)

งานนโยบายและแผน

– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.(1)

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)

-ครู อันดับ คศ.1 (1)

-ครู อันดับ คศ.1 (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (6)

พนักงานจ้างทั่วไป

– ผู้ดูแลเด็ก  (6)

งานกฎหมายและคดี

-นิติกรชำนาญการ (1)

ระดับ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง อันดับ คศ.1 ทั้งสิ้น
จำนวน 1 2 2 1 2 8 17 25

โครงสร้างของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ

ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )(1)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงิน

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)

งานบัญชี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (1)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (1)

ลูกจ้างประจำ

-เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (1)

ระดับ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง ทั้งสิ้น
จำนวน 2 1 3 6 1 4 11

โครงสร้างของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) (๑)

งานก่อสร้าง

– นายช่างโยธาชำนาญงาน ( ๑ )

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)

พนักงานจ้างทั่วไป

– คนงานประจำรถขยะ (3)

– พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (2)

– พนักงานผลิตน้ำประปา (3)

– คนงาน (3)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

– นายช่างโยธา ปง./ชง. ( ๑ )

– นายช่างโยธา ปง//ชง. (1)

งานธุรการ

– เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน. ( ๑ )

ระดับ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง ทั้งสิ้น
จำนวน 2 2 1 5 12 17

โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

– นักพัฒนาชุมชน  ปก./ชก. (๑)

งานสังคมสงเคราะห์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (1)

ระดับ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง ทั้งสิ้น
จำนวน 1 1 2 1 3

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 – 2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ภายใต้หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการกิจภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน

              อบต.ห้วยพระ  จึงได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 – 2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อองค์การ โดยใช้ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำและองค์การสุจริตธรรม ที่มีศักดิ์ศรี

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

            ตามประกาศ  ก.อบต. จังหวัดนครปฐม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อ 274  หลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานส่วนตำบลแต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้

– หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง

– หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ

– หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง

– หลักสูตรด้านการบริหาร

– หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรม

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ ได้กำหนดหลักสูตรไว้ 24 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 4. หลักสูตรประธานสภา อบต.
 5. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.
 6. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต.
 7. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 8. หลักสูตรหัวหน้าสำนักปลัด
 9. หลักสูตรหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
 10. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 11. หลักสูตรบุคลากร
 12. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
 13. หลักสูตรนิติกร
 14. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
 15. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าพนักงานธุรการ
 16. หลักสูตรผู้อำนายการกองคลัง/ หัวหน้าฝ่ายการเงิน / หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้
 17. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 18. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ /เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 19. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ
 20. หลักสูตรผู้อำนายการกองช่าง
 21. หลักสูตรช่างโยธา / นายช่างโยธา
 22. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก
 23. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง
 24. การศึกษาดูงาน การสัมมนา ฯลฯ.