แผนงาน/โครงการสำคัญ  ในปีงบประมาณ  2561-2565

ลำดับ โครงการ งบตามแผน
2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
1. อุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

 

ลำดับ โครงการ งบตามแผน
2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
2. โครงการจัดซื้อสือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 510,000.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00
3. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD พร้อมไมโครโฟน 30,000.00 30,000.00
4. โครงการจัดซื้อแท่นขยายเพาเวอร์มิกซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ 40,000.00 40,000.00
5. โครงการจัดซื้อลำโพง ขนาดปากไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 40,000.00 40,000.00
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 500,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

 

ลำดับ โครงการ งบตามแผน
2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1. โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในตำบลห้วยพระ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ 80,000.00 80,000.00 80,000.00
3. โครงการฝึกซ้อม อปพร. ตำบลห้วยพระ 100,000.00
4. โครงการตั้งจุดบริการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
5. โครงการตั้งจุดบริการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
6. โครงการอบรมหลักสูตร/ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
7. โครงการสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยพระ 300,000.00
8. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ภายในตำบลห้วยพระ 1,000,000.00
9. โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงประจำหมู่บ้าน 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
10. โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง 2,400,000.00
11. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 2,600,000.00 2,600,000.00
12. โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
13. โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟ/ป้ายบอกทางจารจรภายในตำบลห้วยพระ 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
14. โครงการตีเส้นจราจรตามแยกในหมู่บ้านพร้อมติดตั้งป้ายเตือน 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
15. โครงการสงเคราะห์เด็กยากจนในพื้นที่ตำบลห้วยพระ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
16. โครงการส่งเสริมอาชีพ/ฝึกอาชีพคนพิการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
17. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,500,000.00 8,000,000.00 8,500,000.00 9,000,000.00
18. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
19. โครงการจัดหา/สร้าง/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการภายในตำบลห้วยพระ 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
20. โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
21. โครงการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนตำบลห้วยพระ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
22. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขภายในตำบลห้วยพระ 250,000.00 250,000.00 250,000.00
23. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตให้มีความสุขกายสบายใจแบบผู้สูงอายุ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
24. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยพระ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
25. โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
26. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์แปรรูปเนรื้อสัตว์ 100,000.00
27. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนภายในตำบลห้วยพระ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
28. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
29. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00
30. โครงการจัดกิจกรรมวัยเด็กแห่งชาติ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
31. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
32. โครงการอาหารเสิรม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษา 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
33. เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
34. เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดห้วยพระ 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
35. เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเลาเต่า 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
36. เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านสามแก้ว 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
37. เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแจงงาม 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

 

ลำดับ โครงการ งบตามแผน
2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีตำบลห้วยพระ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
3. โครงการอบรมนวดแผนไทย 70,000.00
4. โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ OTOP และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลห้วยพระ 15,000.00
5. โครงการโรงสีข้าวหมู่บ้าน 190,000.00
6. โครงการส่งเสริมตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
7. โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 500,000.00 500,000.00 50,000.00 50,000.00
8. โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาศูนย์เกษตรเทคโนโลยีตำบลห้วยพระ 40,000.00
9. โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
10. โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ดินเพื่อปลูกพืชอย่างเหมาะสม 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
11. โครงการป้องกันและกำจัดเชื้อราไตรโคเตอร์มา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
12. โครงการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน 100,000.00
13. โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ 40,000.00
14. โครงการย่อยสลายตอซังด้วยจุลินทรีย์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
15. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลห้วยพระ 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
16. โครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
17. โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
18. โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
19. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก หมู่ที่ 1 300,000.00
20. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก หมู่ที่ 2 300,000.00
21. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก หมู่ที่ 3 300,000.00
22. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก หมู่ที่ 4 300,000.00
23. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก หมู่ที่ 5 300,000.00
24. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก หมู่ที่ 6 300,000.00
25. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก หมู่ที่ 7 300,000.00
26. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก หมู่ที่ 8 300,000.00
27. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก หมู่ที่ 9 300,000.00
28. โครงการทำแก๊สชีวภาพ 60,000.00
29. โครงการสาธิตใช้โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 100,000.00
30. โครงการส่งเสริมการใช้เตาชีวมวล 30,000.00
31. โครงการใช้เตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 30,000.00
32. โครงการเตามหาเศรษฐี 30,000.00
33. โครงการใช้เตาเผาถ่านแบบนอน 50,000.00
34. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-9 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
35. โครงการเจาะเลือดในเกษตรกร 30,000.00 30,000.00 30,000.00
36. โครงการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00
37. โครงการสำรวจสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายในเขตชุมชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00

 

ลำดับ โครงการ งบตามแผน
2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
1. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลห้วยพระ หมู่ที่1-9 500,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
2. โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลห้วยพระ หมู่ที่ 1-9 300,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัณญาณไฟเตือนภายในตำบลห้วยพระ 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
4. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกทุ่งพิชัย หมู่ที่ 8 200,000.00
5. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟประดับทางเข้าศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม 500,000.00
6. โครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยกภายในหมู่ที่ 4 200,000.00 200,000.00
7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 100,000.00 100,000.00
8. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนจุดเสี่ยงอันตราย(ไฟกระพริบ) ภายในหมู่ที่ 1-9 800,000.00 800,000.00 800,000.00
9. โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำคลองประมง หัว-ท้าย หมู่ที่1 300,000.00
10. โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คลองระบายน้ำ หมู่ที่5 150,000.00
11. โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดคลองระบายน้ำหมู่ที่6 100,000.00
12. โครงการขุดลองคลองวัชพืช คลองยืมฝั่งซ้าย-ขวา สาย4ข-2 ข-1 ข-1ซ -5ซ หมู่ที่8 1,500,000.00
13. โครงการขุดลองคลองยืม สาย2 ข-1 ข-1ซ-5ซ หมู่ที่2-7 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพารา หมู่ที่ 1 574,000.00
15. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 400,000.00
16. โครงการขุดลอกคลองยืมสาย 5ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ หมู่ที่7 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา 1,500,000.00
17. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหรือลอกวัชพืชคลองทานตะวัน หมู่ที่2,7 700,000.00 700,000.00 700,000.00
18. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 2,880,000.00
19. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหรือลอกวัชพืชคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่5,6 1,200,000.00
20. โครงการขุดลอกคลองใหม่หรือคลองลอยภายในตำบลห้วยพระหมู่ที่ 1-9 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
21. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงถนนบ่อประมง หมู่ที่ 1 600,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 1,000,000.00
22. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ/คลองไส้ไก่พร้อมฝังท่อระบายน้ำภายในตำบลห้วยพระ หมู่ที่ 1-9 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
23. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และความยาวของท่อไม่น้อยกว่า 6 เมตร 100,000.00
24. โครงการขุดลอกคลองยืม สาย 2ซ-1ข-1ซ-5ซ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
25. โครงการขุดลอกวัชพืชคลองฝั่งท่าสาร -บางปลา หมู่ที่ 4 500,000.00 500,000.00
26. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหรือลอกวัชพืชคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 3,5,6,7 600,000.00 600,000.00 600,000.00
27. โครงการขยายเขต/วางท่อเมนระบบประปา 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
28. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหรือลอกวัชพืชสายเลียบถนนดอนตูม-นครชัยศรี หมู่ที่ 7 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
29. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหรือลอกวัชพืช สายเลียบถนนสามแก้ว-รางกรด 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
30. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังภายในเขต อบต.ห้วยพระ หมู่ที่ 1-9 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
31. โครงการขุดลอกวัชพืชสาย 2ข-1ข-1ซ-5ซ หมู่ที่ 2,7 พร้อมฝังท่อระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
32. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 250,000.00
33. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 พร้อมบ่อพัก 100,000.00
34. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 150,000.00
35. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมฝังกลบ คสล.มอก.ชั้น3 พร้มบ่อพักหมู่ที่6 100,000.00
36. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 200,000.00
37. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 300,000.00
38. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 หมู่ที่ 5 100,000.00
39. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพารา ภายในตำบลห้วยพระ 1,000,000.00 1,000,000.00
40. โครงการเปิดทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ 9 170,000.00 170,000.00
41. โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 8 200,000.00
42. ดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 330,000.00 330,000.00
43. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ภายใน หมู่ที่ 1 1,900,000.00
44. โครงการเปิดทางสารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 100,000.00
45. โครงการซ่อมถนนหมู่ที่ 8 300,000.00
46. โครงการเปิดทางสารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 250,000.00 250,000.00
47. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่8 200,000.00
48. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 200,000.00
49. โครงการเปิดทางสารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 250,000.00 250,000.00
50. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 1 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
51. โครงการซ่อมแซมพื้นผิวถนน คันคลองหน้าร้านครัวบัวหลวง 200,000.00 200,000.00 200,000.00
52. โครงการขยายถนนพร้อมฝังท่อคลองเพื่อขยายถนน หมู่ที่ 8 300,000.00 300,000.00 300,000.00
53. โครงการปรับปรุงถนนเส้นอู่พรพิชัย หมู่ที่ 8 200,000.00 200,000.00 200,000.00
54. โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 200,000.00
55. โครงการเปิดทางสาธารณะ หมู่ที่ 7 500,000.00 500,000.00 500,000.00
56. โครงการเปิดทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ 5 500,000.00 500,000.00 500,000.00
57. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองท่าเรือบางพระ หมู่ที่ 5 500,000.00
58. โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 514,500.00 514,500.00
59. โครงการเปิดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 500,000.00 500,000.00 500,000.00
60. โครงการเปิดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 500,000.00 500,000.00 500,000.00
61. โครงการขยายถนนเดิม หมู่ที่ 3 300,000.00 300,000.00 300,000.00
62. โครงการเปิดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 500,000.00 500,000.00 500,000.00
63. โครงการตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนบ้านสามแก้วหมู่ที่ 2 100,000.00
64. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้มลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 200,000.00
65. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้มลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 400,000.00
66. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้มลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 100,000.00
67. โครงการเปิดทางสาธารณะภายใน หมู่ที่1 500,000.00 500,000.00 500,000.00
68. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 450,000.00
69. โครงการเปิดทางสาธารณะหมู่ที่ 1 150,000.00
70. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในหมู่ที่ 1,000,000.00 1,000,000.00
71. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
72. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 150,000.00
73. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 250,000.00
74. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 300,000.00
75. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 500,000.00
76. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 600,000.00
77. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 1,000,000.00
78. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 300,000.00
79. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อประมง หมู่ที่ 1 1,000,000.00 1,000,000.00
80. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแก้ว-สามง่าม ดอนพุทรา หมู่ที่ 2 5,433,600.00
81. โครงการเปิดสาธารณะประโยชน์ภายในตำบลห้วยพระ ทั้ง 9หมู่ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
82. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 422,400.00
83. โครงการจัดทำลูกระนาดบริเวณแหล่งชุมชนภายในหมูที่ 9 50,000.00 50,000.00
84. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 400,000.00
85. โครงการจัดทำลูกระนาดบริเวณแหล่งชุมชนภายในหมูที่ 4 100,000.00 100,000.00
86. โครงการก่อสร้างสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 300,000.00
87. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพักภายในเขต อบต.ห้วยพระ หมู่ที่ 1-9 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
88. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 3,500,000.00
89. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในเขต อบต.ห้วยพระ หมู่ที่1-9 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
90. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 200,000.00
91. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 9
92. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักหมู่ที่8 600,000.00
93. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักหมู่ที่8 800,000.00
94. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักหมู่ที่7 2,500,000.00
95. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 300,000.00
96. โครงการตีเส้นจราจรลดความเร็ว ภายในหมู่ที่ 2 100,000.00
97. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกภายใน หมู่ที่ 2 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
98. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่5 778,000.00
99. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 320,000.00 320,000.00
100. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรหมู่ที่ 3 500,000.00
101. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักหมู่ที่9 600,000.00
102. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักหมู่ที่3 2,400,000.00
103. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่2 217,700.00
104. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 280,000.00 280,000.00
105. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่2 1,215,900.00
106. โครงกรเปิดทางธารณะพร้อมลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 3 60,000.00
107. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่1,7 720,800.00
108. โครงการปรับปรุงผิงจราจร หมู่ที่ 3 280,000.00 280,000.00
109. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 705,000.00
110. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 3 400,000.00
111. โครงการก่อสร้งถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่8 394,400.00
112. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 60,000.00
113. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 1,161,200.00
114. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 300,000.00
115. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 3 1,920,000.00
116. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่6 398,800.00
117. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 3 280,000.00
118. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 5 314,400.00
119. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ภายใน หมู่ที่ 3 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
120. โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 350,000.00
121. โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่4 514,500.00 514,500.00
122. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 192,000.00
123. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 3 1,200,000.00
124. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 240,000.00
125. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 700,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
126. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 700,000.00 700,000.00
127. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 2,000,000.00
128. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4 400,000.00
129. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 700,000.00
130. โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่2 2,000,000.00
131. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 420,000.00
132. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 1,620,000.00
133. โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 500,000.00 500,000.00
134. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน หมู่ที่1 850,000.00
135. โครงการซ่อมแซมภนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ภายในหมู่ที่ 4 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
136. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินหมู่ที่ หมู่ที่1 800,000.00
137. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 4 100,000.00 436,900.00
138. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 1,600,000.00
139. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่5 750,000.00
140. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่3 1,500,000.00
141. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 1,920,000.00
142. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่9 500,000.00
143. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 2,300,000.00
144. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่8 500,000.00
145. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่7 500,000.00
146. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่6 500,000.00
147. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลีบยคลองชลประทาน 1ซ-2ซ-5ซ หมู่ที่ 5 2,400,000.00 2,400,000.00
148. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่5 500,000.00
149. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่4 500,000.00
150. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่3 500,000.00
151. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่2 500,000.00
152. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่1 500,000.00
153. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลีบยคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 500,000.00 500,000.00
154. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่9 1,000,000.00
155. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 1,200,000.00
156. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่8 1,000,000.00
157. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่7 1,000,000.00
158. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่6 1,000,000.00
159. โครงการเปิดทางสารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 130,000.00 200,000.00
160. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่5 1,000,000.00
161. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่4 1,000,000.00
162. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่3 1,000,000.00
163. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่2 1,000,000.00
164. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่1 1,000,000.00
165. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 350,000.00
166. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 60,000.00
167. โครงการซ่อมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ภายในหมู่ที่9 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
168. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่9 300,000.00
169. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 9 170,000.00 170,000.00
170. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 9 700,000.00
171. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่9 500,000.00
172. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 9 800,000.00 800,000.00
173. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน 2ข-1ข-1ซ-5 ภายในหมู่ที่ 9 4,200,000.00
174. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่9 300,000.00 300,000.00
175. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่ที่ 9 960,000.00
176. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน 2ข-1ข-1ซ-5ซ ภายในหมู่ที่ 9 840,000.00
177. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 9 300,000.00
178. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 450,000.00
179. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่ที่ 9 430,000.00 430,000.00
180. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 476,600.00 200,000.00
181. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ภายใน หมู่ที่ 5 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
182. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 6 130,000.00 130,000.00
183. โครงการเปิดทางสาธารณะภายในหมู่ที่ 6 200,000.00
184. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ภายใน หมู่ที่ 6 612,000.00 300,000.00
185. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 6 200,000.00
186. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง/หินคลุก พร้อมฝังท่อระบายน้ำภายใน หมู่ที 6 600,000.00 600,000.00
187. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงหินคลุกบดอัด พร้อมฝังท่อระบายน้ำลอดถนน หมู่ที่ 6 800,000.00
188. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่ที่8 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
189. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน4ข-2ซ-1ข-1ซ-5ซ หมู่ที่8 500,000.00
190. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน4ข-2ซ-1ข-1ซ-5ซ หมู่ที่ 8 500,000.00
191. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้มลงลูกรังบดอัดหมู่ที่8 500,000.00
192. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่8 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00
193. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 8 960,000.00
194. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน 4ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ ภายในหมู่ที่ 8 500,000.00
195. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่ที่7 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
196. โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์พร้อมลงหินคลุกและบด พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่7 700,000.00
197. โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์พร้อมลงหินคลุกและบด หมู่ที่7 200,000.00
198. โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์พร้อมลงหินคลุกและบดภายในหมู่ที่7 150,000.00
199. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 7 1,920,000.00
200. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่7 1,600,000.00
201. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 7 1,200,000.00
202. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่7 3,000,000.00
203. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน 4ข-2ข-1ข-2ซ-5ซ ภายในหมู่ที่7 5,000,000.00
204. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 7 3,500,000.00
205. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน 4ข-2ข-1ข-2ซ-5ซ ภายในหมู่ที่ 7 1,200,000.00
206. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นนาโพธิ์ ภายในหมู่ที่ 7 1,400,000.00
207. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 7 2,500,000.00
208. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกและบดอัด ฝั่งซ้าย 4ซ-1ซ สายคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่7 600,000.00
209. โครงการซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง พร้อมลงหินคลุกและบดอัด ภายในหมู่ที่7 140,000.00
210. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลห้วยพระ 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
211. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในตำบลห้วยพระ 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
212. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลห้วยพระ 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
213. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่7 1,000,000.00 1,000,000.00
214. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 7 2,400,000.00
215. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่7 180,000.00
216. โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่7 180,000.00
217. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เรียบคลองชลประทาน ภายในหมู่ที่7 15,000,000.00
218. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ที่7 3,000,000.00
219. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกภายใน หมู่ที่6 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
220. โครงการขยายเขต/วางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่ที่2 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
221. โครงการขยายเขต/วางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่ที่3 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
222. โครงการขยายเขต/วางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่ที่4 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
223. โครงการขยายเขต/วางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่ที่5 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
224. โครงการขยายเขต/วางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่ที่6 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
225. โครงการขยายเขต/วางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่ที่7 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
226. โครงการขยายเขต/วางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่ที่8 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
227. โครงการขยายเขต/วางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่ที่9 500,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
228. โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาภายในหมู่ที่1-9 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
229. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ภายในหมู่ที่ 1 800,000.00
230. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ภายในหมู่ที่ 2 800,000.00
231. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ภายในหมู่ที่ 3 800,000.00
232. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ภายในหมู่ที่ 4 800,000.00
233. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ภายในหมู่ที่ 5 800,000.00
234. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่1 50,000.00
235. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่1 25,000.00
236. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่2 100,000.00
237. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่3 120,000.00
238. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่3 30,000.00
239. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่5 120,000.00
240. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่5 250,000.00
241. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่5 190,000.00
242. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่5 310,000.00
243. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่6 50,000.00
244. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่7 240,000.00
245. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่7 96,000.00
246. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่7 36,000.00
247. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่7 240,000.00
248. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่7 360,000.00
249. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่7 38,000.00
250. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่7 150,000.00
251. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่8 120,000.00
252. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่8 144,000.00
253. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่8 72,000.00
254. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่1-9 900,000.00
255. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ภายในหมู่ที่6 80,000.00
256. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ภายในหมู่ที่8 80,000.00
257. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ภายในหมู่ที่9 80,000.00
258. โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาภายในตำบลห้วยพระทั้ง9หมู่บ้าน 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
259. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ภายในหมู่ที่ 7 800,000.00