อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ

หน้าที่ที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
1.     จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  และทางน้ำ
2.     รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.     ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4.     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.     ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
6.     ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7.     คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.     บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
9.     ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น

หน้าที่ที่อาจทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
1.     ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภคและการเกษตร
2.     ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3.     ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4.     ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5.     ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์
6.     ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
7.     บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8.     การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
9.     หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10.   ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
11.    กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12.    การท่องเที่ยว
13.    การผังเมือง