องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ

หมู่ที่  8  อำเภอดอนตูม   จังหวัดนครปฐม  73150

โทรศัพท์. 0-3497-5577 , 0-3497-5758 โทรสาร.0-3497-5577