nopic

วัดห้วยพระ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม วัดห้วยพระถือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 15 ของจังหวัดนครปฐม นิกายมหานิกาย  มีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากอินเดียประดิษฐานอยู่ภายในวัด มีการปฏิบัติธรรมและบวชชีพราหมณ์ทุกๆวันสำคัญ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

facebook วัดห้วยพระ