dzzud20150120140826
gnkla20120706144951
igeel20150120140721
uiedz20150120140806

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ทำจากไม้ อายุกว่า 1000 ปี เปิดให้สักการะทุกวัน สามารถประวัติการก่อตั้งและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.kuanimthai.com/main.html
Facebook ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม