nopic (1)

ด้วยวัดเลาเต่าเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่หมู่บ้านเลาเต่า  หมู่ที่  5  ตำบลห้วยพระ  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด  16  ไร่เศษ  มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้

เมื่อปี  พ.ศ.  2472  หลวงพ่อแกะ  อินทะสะโร  เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดซึ่งอยู่เหนือไปทางด้านทิศเหนือของวัดในปัจจุบันประมาณ  300  เมตร  และสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 ต่อมาหลวงพ่อแกละ  อินทะสะโร ได้ถึงแก่มรณภาพลง เป็นเหตุทำให้ไม่มีผู้ดูแลวัด  จึงทำให้วัดเป็นวัดร้าง  ต่อมาได้มีผู้ศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างวัด  ณ  บ้านทุ่งพิชัย จึงได้ย้าย ไปสร้างวัดที่บ้านทุ่งพิชัย  เป็นเหตุให้หมู่บ้านเลาเต่าไม่มีวัด ในปี  พ.ศ.  2519

ผู้นำท้องถิ่นซึ่งนำโดย  นายแหลม  นาคนาโส  นายฮุย  แซ่โค้ว  นายนวล  สิมมา      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  นายบุญมี  ลือมอญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6  ตำบลห้วยพระพร้อมด้วยประชาชนบ้านเลาเต่า  ร่วมกันบริจาคเงิน ในการซื้อที่ดินสร้างวัดขึ้นใหม่

ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้  ต่อมาได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2522  โดยได้มีนายแหลม  นาคนาโส  เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด  โดยได้ไปนิมนต์พระอาจารย์นำ  สุนิมมะโล  จากวัดตาก้อง  มาเป็นเจ้าอาวาส  ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทาน   เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนาม  “พระครูวิมลสิทธิชัย”  ได้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น  ช่วยกันพัฒนาวัดให้มีความเจริญขึ้นโดยลำดับและในปี  พ.ศ.  2535  ได้เริ่มสร้างอุโบสถลักษณะทรงไทยประยุกต์  3  ลดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2535

บัดนี้การก่อสร้างอุโบสถได้เสร็จสมบูรณ์ลงแล้ว  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  30,000,000  บาท  (สามสิบล้านบาท)  ทางคณะกรรมการวัดทุกท่านได้กำหนดจัดงาน   ปิดทองฝังลูกนิมิต  และสมโภชน์วัด  ฉลองอุโบสถ  อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญตาม    กาลสมัยนิยม  เป็นการผูกพัทธสีมาให้ถูกต้อง        ตามพระวินัย  เพื่อประโยชน์ในการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์  อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงยืนยงอยู่ต่อไป