แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.1

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ประกาศแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580

หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พรบ.อำนวยความสะดวก 2558

หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รัฐธรรมนูญ 2560