รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง

แบบ ข.1คำขออนุญาตก่อสร้าง

แบบข.2คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

แบบ ข.5 คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง

แบบ ข.6 คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร

แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาต

หนังสือยินยอมปลูกสร้างในที่ดินหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน