โครงสร้าง

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ห้วยพระ

โครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

ข้อมูลผู้บริหาร 

http://huaypra.go.th/?page_id=5075

อำนาจหน้าที่

http://huaypra.go.th/?page_id=5077

https://sites.google.com/site/phatcharapornprasiton/home/xanac-hnathi-khxng-xngkhkar-brihar-swn-tabl

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://huaypra.go.th/?page_id=5067
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565

http://huaypra.go.th/?page_id=5069

ข้อมูลการติดต่อ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / E-mail  :  Huaypra_dontum@hotmail.com

ที่ตั้งหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=6422

http://www.dla.go.th/upload/service/2554/6/21.pdf

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA52/%CA52-20-9999-update.pdf

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

ข่าวประชาสัมพันธ์

http://huaypra.go.th/?cat=46

 

Q&A ถาม-ตอบ

http://huaypra.go.th/?forum=qa

http://huaypra.go.th/?forum=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2

 

SOcial Network

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010235830171