แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

 

รายงานการกำกับติดตามงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ติดตามประเมินผลแผน ปี 62 ส่วนที่ 1

ติดตามประเมินผลแผน ปี 62 ส่วนที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการ ปี 62

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริต

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลสำรวจพึงพอใจ

E – Service

  • อยู่ที่หน้าหลักเว็บไซต์