นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร

นโยบายกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยพระ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี

คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือ

ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาครู

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้า

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสายงานบริหาร

หลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัย

คุณธรรมจริยธรรมพนักงาน

แผนเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ปี2563(แผนปี)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้า

แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยพระ

หลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัย

คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วน

คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือ

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล