มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คุณธรรมจริยธรรมพนักงาน

บันทึก โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม