เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานโดยสุจริต

บันทึกข้อความ ประากาศเจตจำนงค์

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจร

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริห

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณ
ประกาศมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตแล

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงาน 6 เดือน ติดตามผลการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานแผนป้องกันทุจริตประจำปี 2562