แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แบบ ผ.ด.2

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.5

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบ สขร.1 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการวิเคราะห์ซื้อจ้าง 2562

รายงานผลการวิเคราะห์ซื้อจ้าง 2563