แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ต.ค.-ธ.ค.63

ม.ค.-มี.ค.63

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

ต.ค.-ธ.ค.63

ม.ค.-มี.ค.63

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ม.ค.-มี.ค.62

เม.ย-มิ.ย.62

ก.ค.-ก.ย.62

ต.ค.-ธ.ค.62